Çocuk Koruma

ÇOCUK KORUMA YÖNETMELİĞİ

ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI NEDİR VE ÇOCUK KORUMA POLİTİKASININ GENEL ÇERÇEVESİ

Çocuk Koruma Politikası, bir kurumun çocukları her türlü hak ihlalinden, ihmal ve istismardan korumak üzere uygun koruyucu ortamı sağlamaya yönelik taahhüdü ve sorumluluğudur. 

‘Çocukların Korunması Politikası, kurumların personelinin, eylemlerinin ve programlarının çocukların haklarının güvence altına alınmasına ek olarak çocukları her tür riskten koruma ve kurumun içerisinde ve çocuğun bulunduğu bütün ortamlarda korunmasını sağlama, bunun için iş birliği yapma sorumluluğunu içerir.’ 

Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği kurulduğu günden bu yana çalışmalarını dezavantajlı çocuk ve gençlerle yürütmeyi kendisine öncelik belirlemiştir. Bu çalışmalarda uluslararası insan hakları hukukuna ilişkin sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tanımlanan hakların çocuklara uygulanır olmasını sağlamayı ve bu uygulamanın, Anayasamız, Türk Medeni Kanunu ve Çocuk Koruma kanunu doğrultusunda yapılmasını tüm mütevellileri ve kadrosu ile ilke edinmiştir. Bu Çocuk Koruma Politikası çocukların korunması ile ilişkili geniş çerçeveyi ve beklentileri ortaya koyar. Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği ile çalışan ekipler, Politikanın gereksinimlerini içinde bulundukları çalışma koşulları ve yasal düzenlemeler doğrultusunda nasıl karşılayacaklarını tespit etmek zorundadırlar. Politikanın uygulanmasıyla ilgili sorunlarda ve istisnai durumlarda atılacak adımlara karar verirken danışma noktası Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği Yönetim Kuruludur.

ÇOCUK KORUMA POLİTİKASINDA KULLANILAN TANIMLAR

Çocuk: 1989 yılına ait Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (UNCRC) doğrultusunda Politika kapsamında çocuk, 18 yaşına ulaşmamış kişi olarak tanımlanır. Atölye Deneme Sanat ve Ekolojik Çalışmalar Derneği’nin projeleri ayrıca 18-25 yaş arasındaki gençleri de kapsamaktadır ve uygulanan bu politika onlar için de geçerlidir. 

Personel: Personel tanımı yapılan sözleşmeden bağımsız olarak Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği ile birlikte bizzat sözleşmeli ve gönüllü olarak çalışan herkesi kapsar. Bu tanım ücretli veya ücretsiz personeli ve tek seferlik, kısa dönemli veya uzun dönemli gönüllüleri, geçici personeli ve danışmanları kapsar. 

Ortaklar, Tedarikçiler ve Yükleniciler: ‘Ortaklar, tedarikçiler ve yükleniciler’ terimleri ürün, hizmet veya iş birliği sağlamak için sözleşme veya anlaşma yaptığımız bütün kişileri tanımlar. Söz konusu olan ticari-finansal bir ilişki olabilir ancak bu zorunlu değildir. Bu tanım, bizim adımıza işleri gerçekleştiren uygulama ortaklarını ve Bakanlıklar, bağışçılar, sponsorlar gibi derneğimizin çalışma ilişkisi içerisine girebileceği diğer paydaşları da kapsar. 

ÇOCUK KORUMA POLİTİKASININ HEDEF KİTLESİ 

Çocuk Koruma Politikası hem dâhili hem de harici bir politikadır. Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği’nin ve paydaşlarının çalıştıkları bütün durumlar için geçerlidir. Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalar ve projelere dahil olan paydaş, gönüllü, kolaylaştırıcı, katılımcı ve yürütücü herkes için geçerlidir. Ortaklar/iş birliği yapılan kurumlar için ihlaller varsa iş birliği sözleşmelerinin iptaline ve ilişkilerin askıya alınmasına sebep olur. İlgili durumlarda yasalar doğrultusunda uygun resmi işlemlere başvurulur. Buradaki amacımız çocukları zarardan korumaya yönelik kurumsal taahhüdümüzü açıkça ifade etmektir.

Bu sorumluluk tüm personelimize ve temsilcilerimize düşmektedir. Bu bakım ve koruma yükümlülüğü Çocuk Koruma Politikamızın olmazsa olmazıdır.

Bu politika,

  • Derneğimizin sadece çocuklarla çalışmaya uygun ve çocuk güvenliği iyileştirme pratiklerini sıkı şekilde uygulayan kişilerle çalışmasını,
  • Dernekle ilişkili olan herkesin yükümlülüklerini farkında olmasını ve çocuk istismarı ve çocuğun cinsel sömürüsü konularına hukuksal ve etik bir şekilde yaklaşmasını, •
  • Derneği temsil eden herkesin çocuklara uygun şekilde davranmasını ve bu Vakfın bir üyesi olmalarından doğan güveni kötüye kullanmamalarını,
  • Yapılan tüm aktivite ve programların çocuklar için taşıdığı riskler açısından ölçülmesini ve kontrolümüz dahilinde olanların kesinlikle azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını şart koşar.

ÇOCUK KORUMA POLİTİKASININ TEMELİNDE YER ALAN İLKELER 

• Çocuğun yüksek yararının en uygun şekilde gözetilmesi

• Çocukların haklarına saygı 

• Çocukların katılımının desteklenmesi 

• Ayrımcılığın önlenmesi 

• Fırsat eşitliği 

• Görüş alışverişi 

• Kültürel hassasiyet ve yerel geleneklerin anlaşılması 

• Hesap verebilirlik ve sorumluluk alma 

• Dürüstlük ve şeffaflık

• Değişmezlik 

• Gizliliği sağlama 

• İş birliği 

• İzleme 

• Kişisel Sorumluluk 

• Evrensellik 

• Standarda dayalı yaklaşım 

• Güvenilirlik

Sorumluluklarımız Nelerdir?

Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği çocukların korunması ve bakımı için mütevelliler, çalışanlar, ortaklar, yükleniciler, paydaşlar ve tedarikçilerden tüm görev, hizmet ve davranışlarında Türkiye Cumhuriyet Anayasasını , Türk Medeni Kanununu ,Çocuk Koruma kanununu ve onun uygulama yönetmeliklerinde yer alan yasal ve düzenleyici yükümlülükleri bilmelerini ve uygulamalarını beklemektedir.

Rolleri veya işlevlerine bakılmaksızın herhangi bir düzeyde dernek adına çalışan herkes şu sorumluluklara sahiptir: 

  • Dernek tarafından bilinen çocuk veya çocukların içerisinde yer aldığı gerçekleşmiş veya şüphelenilen istismar vakaları hakkındaki bütün iddiaları ve endişeleri rapor etmek. 
  • Personelin görevini kötüye kullandığı veya suç teşkil eden davranışlarda bulunduğu çocuk veya çocukların içerisinde yer aldığı gerçekleşmiş veya şüphelenilen istismar vakaları hakkındaki bütün iddiaları ve endişeleri rapor etmek. 

ÇOCUK KORUMA SORUNLARININ ANLAŞILMASI 

Çocukların İhmal ve İstismardan Korunması 

‘‘Çocuk istismarı’ veya ‘kötü muamele’, sorumluluk, güven ve güç ilişkisi kapsamında çocuğun sağlığı, yaşamı, gelişimi veya itibarına zarar veren veya verme ihtimali olan bütün fiziksel ve/veya duygusal kötü muamele, cinsel istismar, ihmal, ihmalkâr muamele ya da ticari veya diğer istismar türlerini kapsar’. 

İstismar olaylarını önlemeye yönelik sistemler ve prosedürler 

• Sözleşmeler ve Ortaklık Anlaşmaları 

Bütün sözleşmeler ve ortaklık anlaşmalarında, anlaşmanın niteliği veya türü ne olursa olsun, derneğimizin Çocuk Koruma Politikası dâhilinde çalışmanın kabul edildiğine dair bir ibare olmalıdır. 

• Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı

 Çocukların korunması en başta, teklif ve planlama aşamasında dikkate alınmalıdır. Yapılacak çalışmalarda ve çalışmaların gerçekleşeceği ortamlarda olabilecek bütün risklerin hesaba katılarak çocuk koruma temelli risk analizi yapıldığından emin olunması gerekmektedir. 

• Çocukların Görüntülerinin ve Fotoğraflarının Kullanılması 

Derneğimizin çocuklara ait görüntülerin kullanımına kılavuzluk eden ve bütün durumlarda uygulanması zorunlu olan medya güvenlik prosedürleri bulunmaktadır. Bu prosedürler görüntülere erişimi olan veya fotoğraflama ekipmanı kullanıcısı olan herkesi kapsar. Bunlara çocuklar, ebeveynler ve bakıcılar, personel, ziyaretçiler, yükleniciler ve topluluk kullanıcıları dâhildir. Ebeveynlerinin izni yazılı ve sözlü olarak alınmadan, görüntülerin kullanılacağı alan yeterince açıklanmadan ve yeterli bilgilendirme yapılmadan işlenemez, arşivlenemez ve paylaşılamaz.

 • İnsan Kaynakları Prosedürleri 

Çocuklar ile çalışmaya uygun partner, gönüllü ya da ekip üyesi seçimi için daha güvenli yaklaşım: Gerek derneğin bünyesinde çalışacak personelin gerekse çocuklarla temas halinde çalışacak gönüllüler ve proje ortakları ve partnerlerin çocuklarla çalışmaya uygunluğu ile ilgili seçim kriterleri uygulanmaktadır.

• İddialara ve Endişelere Yanıt Vermek 

Evrensel yasalar ile belirlenmiş olan çocuğun yüksek yararını korumak yükümlülüğümüzdür. Bütün iddia ve endişeler, suçlanan faillerin ve mağdurların kim olduklarına bakılmaksızın ve durum ne kadar ‘inanılmaz’ gözükürse gözüksün ciddiyetle ele alınacaktır. Çocuk istismarının yaşanıp yaşanmadığına karar vermek personelin görevi değildir. Ancak bütün personelin, bu belirsiz veya sadece bir şüphe ya da bir şeylerin yolunda olmadığı şeklindeki bir ‘sezgi’ bile olsa bütün endişeleri zorunlu olarak üst yönetime bildirme sorumluluğu mevcuttur. Hiçbir personel mevcut veya şüphelenilen istismarlar hakkında kendilerine verilen bilgileri gizli tutamaz. 

Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği bir soruşturma otoritesi değildir ve bu yüzden hukuk tarafından belirlenmiş çocuk koruma kurumları ve emniyet teşkilatlarına gerekli ihbarlar yapılacaktır. Derneğimiz çocuğu fazladan riske atmadığı durumlarda ihbarı çocuğun ve onun ailesi/velileri üzerinden yapmak için onay almaya çalışacaktır. Bu tür durumlarda önceden anlaşma yapmadan ihbarda bulunmak için, ihbarı yapmadan önce yönetim kurulunun görüşü alınması zorunludur. Çocuğun ve ailenin/velilerin açık izni olmadan, çocuk ve ailesinin durumu hakkında hiçbir bilgi çocuk koruma / emniyet teşkilatları haricinde kişi veya kurumlarla paylaşılamaz. 

UYGULAMA TAKİBİ VE DEĞERLENDİRMESİ

 Hesap verebilirlik 

Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği içerisinde Çocuk Koruma için nihai hesap verebilirlik yükümlülüğü Yönetim Kurulu’ndadır. Bütün Çocuk Koruma Politikası ihlalleri ciddiyetle ele alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. 

Çocuk Koruma Politikasının Gözden Geçirilmesi 

Bu politika iki yılda birden daha az olmamak üzere düzenli olarak gözden geçirilecektir. Çocuk Koruma Politikasının gözden geçirme sorumluluğu yönetim kurulundadır.

KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞLAR ÖRNEK LİSTESİ 

Personel, Ortaklar ve Temsilciler asla,

 • Bir çocuğa vurma ve benzeri şekillerde fiziksel saldırı ya da istismarda bulunamazlar. 

• 18 yaşın altında bir kişiyle yönelik herhangi bir cinsel içerikli davranışta bulunamazlar, cinsel temasa ya da cinsel ilişkiye giremezler. Bu konuda çocuğun yaşı hakkında yanlış bilgi, çocuğun onayının varlığı veya toplumsal kabul ve göreneklerin mazeret olamayacağını bilirler.

 • Çocukla herhangi bir şekilde sömürücü ya da istismarcı olarak sayılabilecek bir ilişki geliştiremezler.

 • Çocuğu herhangi bir şekilde istismar edebilecek ya da istismar riskine sokabilecek biçimde davranamazlar. 

• Uygunsuz, savunmacı ya da istismarcı bir dil kullanamaz, imalarda bulunamaz ya da öneriler sunamazlar. 

• Uygunsuz ya da cinsel olarak provokatif fiziksel davranışlarda bulunamazlar. 

• İstisnai durumlar olmadığı ya da gerekli mercilerden izin alınmadığı sürece çalıştıkları çocukları –refakatçisi olmadan- evlerinde ağırlayamazlar.

 • Çalıştıkları çocuklarla aynı yatakta uyuyamazlar. 

• Çocuğun hasta olması sebebiyle refakatçi gerekmesi gibi çocuğun yararının gerektirdiği istisnai durumlarda kurum yöneticisinden izin alınmadığı sürece hiç bir yetişkin bir çocukla veya çocuklarla aynı odada uyuyamazlar.

• Çocuğun yasadışı, güvenli olmayan ya da istismarcı davranışına ortak olamaz, ya da göz yumamazlar. 

• Çocuğu utandırma, aşağılama, küçük düşürme ya da ezme niyetiyle davranamaz ya da başka herhangi bir duygusal istismar niteliğinde davranışta bulunamazlar. 

• Belirli bir çocuğu diğerlerinin dışında bırakarak ona karşı ayrımcı, eşit ve adil olmayan, ya da kayırıcı bir davranış ve tutum sergileyemez. 

• Bir çocuğu pornografi ve aşırı şiddet içeren uygunsuz görüntü, film ve web sitelerine maruz bırakamazlar. 

• Kendisini suiistimal ya da kötü davranma iddialarına açık hale getirecek durumlara sokamazlar.