Cinsiyet Politikası

CİNSİYET POLİTİKASI BEYANI

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) başta olmak üzere bu çerçevede hazırlanmış ulusal ve uluslararası mevzuatın yol göstericiliğinde; cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, yaş, sınıf, göçmen ya da mülteci statüsü, medeni hal, etnik köken, engellilik vb. temelli ayrımcılıkların karşısında durur, bu ayrımcılıkların önlenmesi için toplumda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunur. İkili cinsiyet sisteminin sınırlılıklarıyla hareket etmez. Kadınların ve LGBTİ+’ların varlığının, görünürlüğünün, etkinliğinin, kaynaklara erişiminin ve kararlara katılımının sağlanmasına öncelik verir. Kurum içinde kadın ve LGBTİ+’ların haklar, sorumluluklar ve fırsatlardan eşit faydalanmalarına olanak sağlayacak araçlar geliştirir, pozitif ayrımcı politikalar hayata geçirir. İletişim faaliyetlerinde ve tüm iletişim araçlarında kadın ve LGBTİ+’ların güçlenmesini sağlayacak bir dil kullanır. Cinsiyete dayalı şiddet ile cinsel taciz ve saldırıyı önlemek için her türlü tedbiri alacağını taahhüt eder, ilgili olaylar karşısında etkin bir soruşturma yürütür ve yaptırım uygular. Çalışanlara ve gönüllülere dönük fiziksel, psikolojik, sözel, cinsel her türlü taciz, şiddet ve mobbingi (işyerinde psikolojik şiddet), ağır disiplin suçu olarak değerlendirir. Bu şikâyetlerde kadınların ve LGBTİ+’ların beyanını esas alır, karşı taraf aksini ispatla yükümlüdür. Kadın ve LGBTİ+ çalışanlarının ve gönüllülerinin rahat, güvenli, ayrımcılıktan uzak ve şiddetten azade bir ortamda çalışabilmesi için gerekli tüm önlemleri alır. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere kurumun çalıştığı hedef kitlelerde, toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının yaygınlaştırılması için çalışır. Eğitim ve materyallerini bu doğrultuda geliştirir. Katılımda ve inisiyatif almada eşitlik ilkesini gözetir. Çalıştığı tüm paydaşlarla yukarıda sayılan esasları gözetir. İş plan ve süreçlerinde; toplumsal cinsiyete duyarlı planlama, strateji geliştirme, veri toplama ve bütçeleme çalışması yapar.

Saygılarımızla,

Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği